Visie

 

Connessence betekent verbinden met de essentie. Wij gaan er van uit dat ieder mens zo’n essentie bezit.  Ben jij verbonden met die essentie, dan is jouw koers altijd de juiste.

In de psychologie speelt de persoonlijkheid een belangrijke rol. De oude Grieken voerden al toneelspelen op. De spelers maakten dan gebruik van maskers om karakters en emoties uit te drukken. Zo’n masker noemden ze een ‘persona’. Persona komt van het werkwoord per sonare: doorheen klinken. Het kan er mooi of minder mooi uitzien, boosheid of blijheid uitdrukken, groter of kleiner zijn, net zoals we over een persoon kunnen spreken. Elke persoon heeft eigen kenmerken en vertoont specifiek gedrag, zó, dat je kunt zeggen dat iedere persoon uniek is.

Deze persoonlijkheid kun je dus zien als een laag waar je iets doorheen laat zien of doorheen laat klinken. Zo bekeken, kun je je misschien voorstellen dat de persoonlijkheid als zodanig, hoe mooi en uniek ook, op zich niet zo belangrijk is. Daarmee bedoelen we dat het een instrument is dat alleen zin heeft als je het op de juiste manier en voor het juiste doel gebruikt. De vraag is nu: “Wat zou de persoonlijkheid door zich heen kunnen of moeten laten klinken?”

Onderzoek laat zien dat de persoonlijkheid gedurende een leven kan veranderen door levensgebeurtenissen. Dit roept de vraag op of we naast dat veranderlijke aspect ook een onveranderlijk deel aan de persoonlijkheid toe kunnen schrijven. Hoewel dit uit religieus oogpunt voor veel mensen heel vanzelfsprekend is, is er geen wetenschappelijke overeenstemming over een onveranderlijk deel. Datgene wat in onze voorstelling het dichtst bij die onveranderlijkheid komt en wij kunnen ervaren is stilte. Maar laten we eerst naar het veranderlijke deel van de persoonlijkheid kijken.

Het veranderlijke deel of ego(delen)

Het veranderlijke deel is samengesteld van aard. Het bestaat uit ego-delen, die tezamen het ego vormen. Ego-delen zijn met elkaar samenhangende belevingen van de werkelijkheid (gedachten, emoties, waarnemingen en/of herinneringen) die ooit buiten het bewustzijn zijn geplaatst. Het proces waarin dit gebeurt heet dissociatie. Zulk een gedissocieerd ego-deel is meer een tijdelijke droomtoestand die meestal weinig gevolgen voor je bewustzijn heeft. Vrijwel iedereen zal dit weleens ondergaan. Als je bijvoorbeeld de tijd vergeten bent omdat je vrij onbewust naar huis reed, en opeens bemerkt dat je er al bent.

Dissociatie kan echter ook plaatsvinden door wat Freud ooit splitsing noemde. In dit proces kan een afgesplitst ego-deel blijven bestaan. Denk aan een klein kind van wie een ouder overlijdt. Het kind weet dat de ouder er niet meer is, maar tegelijk kan het voorval te pijnlijk zijn, om eraan te denken. Om hiermee om te gaan kan het kind dan tegelijk de illusie in stand houden dat de ouder nog leeft. Het ego-deel dat gelooft dat de ouder nog leeft oefent van tijd tot tijd invloed uit op diens bewustzijn. Ego-delen kunnen deze invloed vele jarenlang behouden.

De ego-delen ontstaan dus door interactie van de persoon(lijkheid) met de omgeving. Daar, waar het voortbestaan van de persoonlijkheid (ogenschijnlijk) in het gedrang kwam. Een ego-deel werd op dat ogenblik geboren om het voortbestaan te garanderen. De persoonlijkheid is in meer of mindere mate verweven met deze ego-delen. Hoe meer bewustzijn je op de verwevenheid met deze ego-delen hebt, hoe groter de bewustzijnsvrijheid en keuzevrijheid van de persoonlijkheid.

Iedere extreem doorgevoerde levenswijze kan tot vervormingen lijden. Zo zullen zich ook vervormingen in een op ego gebaseerde levenswijze voordoen. Een voorbeeld van zo’n vervorming is: voeren van strijd (ruzie, rechtszaken, oorlog) om te krijgen wat je wil. Het ego zorgt echter ook voor continuïteit. Zo weet je nog waar je huis staat, en waar je een uur geleden was. Kortom, het ego zorgt onder andere voor zelfhandhaving en stabiliteit voor de persoonlijkheid.

Het onveranderlijke deel of de essentie

Het onveranderlijke deel staat los van het veranderlijke deel en noemen wij de essentie. De essentie definiëren  wij als niet-beïnvloedbaar door de persoonlijkheid of het ego, anders zou het immers veranderlijk zijn. De persoonlijkheid kan de essentie daarom niet rechtstreeks waarnemen. De dichtstbijzijnde gewaarwording die ik ken is die van de stilte.

In onze ervaring kun je de echo van dat onveranderlijke deel in jouw bewustzijn wel waarnemen. Door alle ego-delen los te laten, kan een situatie van ego-loosheid ontstaan waardoor het onveranderlijke een intuïtie kan achterlaten in jouw bewustzijn. Je wordt je wel weer bewust van die intuïtie via gedachten en emoties. En het veranderlijke deel met zijn ego-delen kan het daarbij dan ook weer beïnvloeden.

Wij verbinden mensen in organisaties met hun essentie. En van daaruit met hun principes of kernwaarden. Eenmaal in contact met de essentie, kan dit een basis voor jouw handelen worden. In het contact met de essentie ervaar je stilte. Stilte komt dan ook terug in modellen waarin wordt getraind. Deze stilte helpt om in rust naar gedachten, emoties en behoeftes te kijken.  Op individueel niveau betekent dit dat je er niet meer door wordt overweldigd maar er naar kan kijken. Op team niveau vertaalt stilte zich in oprechte aandacht , liefde en oordeelloosheid voor elkaar. Dit zijn belangrijke elementen om vertrouwen binnen een team te laten groeien. Op organisatie niveau is stilte een indicator van flow. De stress van het niet halen van doelen is dan verdwenen en heeft plaats gemaakt voor rust en het kunnen richten op nieuwe ontwikkelingen.